Ombudsman poskytuje pravidelné konzultační hodiny na provozech, kde k němu mají zaměstnanci nejblíž. Komunikovat s ním mohou osobně, telefonicky, e-mailem nebo pomocí webového formuláře. Ombudsman pracuje nezávisle ve prospěch zaměstnanců a hájí jejich zájmy. Podílí se na vytváření kvalitního pracovního prostředí a dohlíží na vztahovou kulturu.

 

Náš program na podporu zaměstnanců

Je bezplatná, důvěrná pomoc, která je k dispozici kdykoliv pro širokou řadu pracovních a osobních problémů a skládá se zejména z těchto konkrétních oblastí:

  • PRÁCE - pomoc při výběru vhodné pracovní pozice, pomoc při narušení lidské důstojnosti (mobbing, bossing, mezilidské vztahy), pomoc se slaďováním osobního života a práce, kategorie 50+, návrat po rodičovské dovolené, začlenění OZP do pracovního života
  • PRÁVNÍ A FINANČNÍ - finanční gramotnost, finanční tíseň (exekuce, oddlužení), práva spotřebitelů
  • OSOBNÍ – zvládání složitých životních situací (stres, domácí násilí, závislost, syndrom vyhoření), osobní rozvoj, zlepšování vztahů
  • RODINNÉ - pomoc při zajišťování bydlení, při komunikaci s úřady, pomoc v případě péče o straší osobu, řešení komunikace v rodině a řešení konfliktů

 

Do působnosti ombudsmana patří zejména:

  • Nestranné řešení a posuzování stížností těch, kteří se domnívají, že jejich nadřízený nepostupuje spravedlivě a správně
  • Odhalování a odstraňování většinou právně obtížně postižitelných chyb
  • Zahajování šetření na základě stížnosti (podnětu), nebo z vlastni iniciativy
  • Zlepšovaní informovanosti mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem
  • Zajišťování poradenství zaměstnancům a podílení se na jejich vzdělávání (finanční gramotnost, orientace v různých životních situacích, apod.)
  • Napomáhání a spoluvytváření dobré pracovní atmosféry ve společnosti