EMERGE, a.s. stanovuje politiku integrovaného management systému (IMS)

Zlepšování systému managementu kvality, systému environmentálního managementu, systému hospodaření s energií,  informační bezpečnosti a společenské odpovědnosti a Bezpečnost a ochran zdraví zaměstnanců při práci je systematický a stálý proces, kterým chceme dosáhnout uspokojení potřeb zákazníků a dalších zainteresovaných stran prostřednictvím nejvyšší kvality našich produktů, služeb, logistiky a technologií. Součásti procesu zlepšování je systém optimalizace nákladů, předcházení dopadům na životní prostředí, šetrné a úsporné zacházení s energií, zajišťování odolnosti informačních systémů proti selhání, udržitelný rozvoj a bezpečná pracoviště s ohledem na požadavky a očekávání zainteresovaných stran a kontext organizace a na důvěrnost, dostupnost a úplnost informací s cílem zamezit jejich zneužití. Vedení společnosti EMERGE, a.s. tímto vyhlašuje politiku společnosti:

 • Každý zaměstnanec EMERGE, a.s. zodpovídá za kvalitu a neustále zlepšování své práce, ochranu životního prostředí, bezpečnost práce, svěřený majetek a informací společnosti.
 • Plníme požadavky zákazníka a chceme být renomovaným dodavatelem pro automobilový průmysl.
 • Důsledně uplatňujeme požadavky technické specifikace ISO 9001,  IATF 16949, a norem ISO 14001 a ISO 50001 a TISAX od ENX ASSOCIATION.
 • Zlepšováním efektivnosti systému managementu sledujeme zdokonalení vnitřní struktury společnosti a tím i neustálé zlepšování pracovních podmínek a motivace našich pracovníků, šetrný přístup k životnímu prostředí a hledání úspor v oblasti energií a snižování energetické náročnosti.
 • Stanovujeme si cíle, které jsou v souladu s touto politikou a sledujeme a vyhodnocujeme jejich plnění.
 • Dáváme prostor pracovníkům při realizaci cílů společnosti ke stabilizaci a rozvíjení kompetence pracovní síly, prohlubujeme jejich znalost a péči o šetrné a úsporné zacházení s energií.
 • Všichni naši dodavatelé jsou způsobilí dodávat přesně podle našich specifikací a tím i potřeb našich odběratelů.
 • Poskytováním informací a zdrojů, potřebných pro dosažení stanovených cílů a cílových hodnot.
 • Trvalou snahou je dodržování relevantních právních a jiných požadavků vztahující se k předmětu činnosti a rovněž v oblasti kvality, zajištění ochrany životního prostředí, hospodaření s energií a ostatní požadavky, ke kterým se společnost zavázala.
 • Zavázali jsme se k neustálému zlepšování a hledání nových řešení a úspor v oblasti energií a snižování energetické náročnosti.
 • Chceme se ztotožnit s nákupní politikou zákazníka.
 • Zabýváme se připomínkami pracovníků a veřejnosti týkající se vlivu produktu na systém.
 • Bereme ohled na své okolí a snažíme se zohlednit očekávání zainteresovaných stran při plánování rozvoje Společnosti.
 • Postupným zdokonalováním systému managementu směřují všechny naše činnosti k dosažení strategie nulové vady.
 • Neustále pracujeme na rozvoji produktů, služeb, řešení, interních procesů, technologií, logistiky a informačních systémů, tak, abychom byli schopni poskytovat našim klientům nejlepší řešení na trhu.
 • Zavazujeme se chránit informace proti zneužití a snižovat jejich zranitelnost vůči externím i interním hrozbám.
 • Zavazujeme se zabezpečit nezávislost interních i externích auditů.
 • Efektivně realizujeme veškerá opatření předcházející bezpečnostním i jiným incidentům ve všech oblastech IMS.
 • Podporujeme a delegujeme odpovědnost a nezávislost pro řídící role v IMS.
 • Důsledně a efektivně realizujeme opatření pro prevenci a působení rizik ve všech oblastech IMS.

V Bakově nad Jizerou                                                                            

Dne:  19.01.2023

Ing. Lukáš Burian MBA 

Výkonný ředitel

 

Soubory ke stažení